podstawa wymiaru emerytury w Polsce

30 września 2011

 

W porównaniu do innych państw Europy Polska jest krajem, w którym żyje tak wielu emerytów i to tak młodych. Krajem, w którym można przejść na wcześniejszą emeryturę w przeróżnym wieku, w zależności od tego, jaki zawód wykonujemy. Jaka jest emerytura w Polsce? Jaka jej wysokość? I co wchodzi w podstawę wymiaru emerytury? Podstawa wymiaru emerytury to najogólniej mówiąc wyznacznik tego, ile występujący z wnioskiem o emeryturę w danym okresie zarobił, choć z pewnymi wyjątkami. Generalna zasada jest następująca – do podstawy wymiaru emerytury ZUS przyjmuje się przede wszystkim te składniki przychodu, wynagrodzenia lub dochodu, od których były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne albo ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak ZUS wliczy do podstawy niektóre kwoty, mimo że nie było obowiązku opłacania od nich składek. Zostaną więc uwzględnione: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, wypłacone na podstawie przepisów kodeksu pracy, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, zasiłki opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki wyrównawcze, świadczenia wyrównawcze, dodatki wyrównawcze oraz wartość rekompensaty pieniężnej wypłaconej na podstawie ustawy z 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent. Do podstawy wymiaru emerytury wlicza się również kwoty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych lub stypendiów wypłaconych z Funduszu Pracy za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Kwoty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, przysługujące po 2004 roku, są uwzględniane w podstawie wymiaru emerytury, gdy nie została przekroczona roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla danego roku. Czy wysokość emerytury różni się od wysokości emerytur w innych krajach unijnych? Zdecydowanie tak, zwłaszcza od tych państw, w których zarobki są dużo wyższe niż u nas. A nasz system emerytalny zakłada, że emerytura w Polsce, jej wysokość zależy od następujących czynników: kapitału początkowego, sumy składek odkładanych na konto w ZUS – I filar, kapitału zgromadzonego w otwartym funduszu emerytalnym – II filar, kapitału zgromadzonego w III filarze (jeżeli do niego przystąpiliśmy), zysków osiągniętych przez zarządzających środkami w II i III filarze. Wielkość emerytury z I filaru zależy przede wszystkim od sumy kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie w ZUS. W momencie przejścia na emeryturę kwota zebranych środków na koncie zostaje podzielona przez liczbę lat, jaka statystycznie pozostaje nam do końca życia (tzw. współczynnik demograficzny). Ogromnie ważne dla naszej emerytury są także dodatkowe oszczędności, czyli III filar, który polega na założeniu indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub na przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Im więcej, częściej i dłużej oszczędzamy, tym wyższa stopa zwrotu a tym samym dodatkowy dochód na emeryturze.