Rozwiązanie umowy z SIGNAL IDUNA ŻYCIE

15 października 2018

Umowa z firmą ubezpieczeniową może zostać rozwiązana z różnych powodów. Warto pamiętać, że nie tylko klienci mogą zrezygnować z dalszej ochrony. W określonych przypadkach również towarzystwo ubezpieczeniowe może zaprzestać świadczenia swoich usług na rzecz ubezpieczonego. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda rozwiązanie umowy z firmą Signal Iduna Życie.

Klienci mogą rozwiązać umowę z ubezpieczycielem na dwa zasadnicze sposoby. Pierwszy z nich polega na odstąpieniu od umowy w ciągu określonego okresu czasu od dnia jej zawarcia, z kolei drugi nazywany jest wypowiedzeniem i wiąże się ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Odstąpienie od umowy

Osoby fizyczne mogą odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, natomiast osoby prawne w ciągu 7 dni, od dnia jej zawarcia. Firma Signal Iduna Życie zwraca klientowi zapłaconą składkę w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Nie jest przy tym konieczne podawanie powodów rezygnacji z polisy.  

Wypowiedzenie umowy

Ubezpieczony może w każdej chwili wypowiedzieć umowę – wystarczy, że złoży na piśmie odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku Towarzystwo Signal Iduna Życie przestaje świadczyć usługi wraz z końcem miesiąca, w którym zrezygnowano z polisy. Klienci muszą się jednak liczyć z koniecznością opłacenia składki za okres wypowiedzenia umowy.

Kiedy umowa ulega rozwiązaniu?

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w kilku przypadkach. Należą do nich:

  • wypowiedzenie umowy przez ubezpieczonego – w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia,
  • brak uiszczenia opłaty przez ubezpieczonego, pomimo otrzymania wezwania do uregulowania składki,
  • upłynięcie okresu ubezpieczenia – w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia,
  • wypłata wartości wykupu polisy – z chwilą wypłaty,
  • śmierć ubezpieczonego.